Vodovody, kanalizace a vodní toky 2013

Klesající trend spotřeby vody nadále pokračoval i v roce 2013. Stejně tak pokleslo i specifické množství vody fakturované celkem a vody fakturované domácnostem. Celorepublikově pokles představuje u vody fakturované 2,5 l/os/den, u vody fakturované domácnostem 0,7 l/os/den. Cena pitné vody stoupla z 32,7 Kč/m3 na 33,70 Kč/m3. Cena stočného představuje po zpřesnění metodiky výpočtu 29,20 Kč/m3. Údaje dnes zveřejnil Český statistický úřad.

Vodovody

  • Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodu vzrostl na 93,8 %, což představuje nárůst o 31,3 tisíc napojených obyvatel.
  • Délka vodovodní sítě vykazuje nárůst o 566 km, tj. o 0,8 %, počet osazených vodoměrů vzrostl o 0,9 %, tj. o 17 062 kusů, počet vodovodních přípojek vzrostl o 1,2 %, tj. o 23 039 kusů.
  • Výroba vody určené k realizaci poklesla o 22,8 mil. m3, tj. o 3,7 %. Pokleslo i množství vody fakturované celkem o 1,9 %. Z toho domácnosti odebraly o 0,7 % a ostatní odběratelé o 4% méně. Podíl ztrát z vody vyrobené určené k realizaci poklesl z 19,3 % na 17,9 %.

Kanalizace

  • Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci ve sledovaném roce vzrost o 0,3% na 82,8 %. Celkový počet obyvatel v domech napojených na kanalizaci je 8 705 tisíc, z toho je 95 % napojeno na čistírnu odpadních vod, což představuje meziroční nárůst zhrubo 35 tisíc napojených obyvatel (index 100,4)
  • Cena stočného dosáhla v roce 2014 15,1 mld. Kč, tj. meziroční nárůst o 7,8 %.
  • Sjednocením metodiky vykazování zpoplatněných srážkových vod mohlo v některých krajích dojít k poklesu objemu průmyslových a ostatních vod (tab. 1.2.2), který ve většině případů není způsoben faktickým poklesem, ale upřesněním vykazování již zmiňovaných zpoplatněných srážkových vod. V důsledku toho pokleslo množství vod vypouštěných do kanalizace o 3,8 % (bez zpoplatněných srážkových vod).
  • Celkové množství vody čištěné (včetně vod srážkových) vzrostlo o 9 %. Podíl čištěných vod činil 97,4 %.
  • Počet čistíren odpadních vod vzrostl o 64 zařízení. Množství vyprodukovaných kalů pokleslo o 13,9 tis. t sušiny, tj. o 8,3 %.

Dokumenty ke stažení:

1. Údaje o vodovodech a kanalizacích za rok 2013 podle krajů (NUTS 3)
1.1 Vodovody
1.1.1 Vodovody – počty, délky sítí a zásobovaní obyvatelé PDF
1.1.2 Technické údaje vodovodů, kapacity vodojemů PDF
1.1.3 Voda pitná, užitková PDF
1.1.4 Voda vyrobená určená k realizaci, voda fakturovaná, vodné PDF
1.1.5 Voda nefakturovaná PDF
1.2 Kanalizace
1.2.1 Kanalizace – obyvatelé napojení na kanalizaci a ČOV PDF
1.2.2 Vody vypouštěné do kanalizace, čištěné vody PDF
1.2.3 Voda vypouštěná do toků, stočné, délky sítí PDF
1.3 Čistírny odpadních vod (ČOV)
1.3.1 Čistírny odpadních vod (počet) PDF
1.3.2 Znečištění na ČOV PDF
1.4 Kaly PDF
2. Souhrnné údaje o vodovodech a kanalizacích za rok 2013 podle oblastí (NUTS 2)
2.1 Vodovody
2.1.1 Údaje o vodovodech za rok 2013 podle oblastí (NUTS 2) PDF
2.1.2 Vybrané souhrnné údaje za rok 2013 v porovnání s rokem 2012 PDF
2.2 Kanalizace
2.2.1 Údaje o kanalizacích za rok 2013 podle oblastí (NUTS 2) PDF
2.2.2 Vybrané souhrnné údaje za rok 2013 v porovnání s rokem 2012 PDF
3. Vodní toky a dodávky povrchové vody v roce 2013
3.1 Vodní toky v roce 2013 PDF
3.2 Dodávky povrchové vody v roce 2013 PDF
3.3 Druh vypouštěných vod do toků ve správě st. podniků Povodí v roce 2013 PDF
3.4 Znečištění vodních toků v roce 2013 PDF

Grafy

Graf 1 Podíl obyvatel zásobovaných vodou a napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu v roce 2013 Html
Graf 2 Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod v jednotlivých krajích v roce 2013 Html
Graf 3 Množství vyrobené pitné vody, fakturované vody celkem a vody fakturované domácnostem v ČR v roce 2013 Html
Graf 4 Průměrná cena za 1 m3 fakturované vody a průměrná cena za 1 m3 odváděných odpadních vod v ČR v roce 2013 (podle krajů) Html

Zdroj: ČSÚ

Source: tretiruka.cz (vodní zpravodajství

    


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 30 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *