Usnesení zemědělského výboru k návrhu zákona o vodovodech a kanalizacích

Usnesení zemědělského výboru ze 46. schůze dne 29. května 2013 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 933/. Projednání tisku je navrženo na pořad 54. schůze od 11. června 2013.

Dokumenty ke stažení:

Návrh zákona včetně důvodové zprávy

Platné znění s vyznačením změn

Návrhy vyhlášek

Kompatibilita s právem EU

Usnesení ZEV

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově náměstka ministra zemědělství V. Žáka, zpravodajské zprávě poslance L. Skopala a po rozpravě. Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu vládní návrh zákona, kterým se mění č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 933/,

s c h v á l i t

ve znění přijatých pozměňovacích návrhů a legislativně technických připomínek:

1. K bodu 1

V § 1 odst. 3 písm a) se za slovy „vodovody a kanalizace“ slova „ , pokud je trvale využívá alespoň 50 fyzických osob“ nahrazují slovy „na něž je trvale napojeno, prostřednictvím vodovodní nebo kanalizační přípojky, alespoň 10 nemovitostí“.

2. K bodu 5

Bod 5 se zrušuje.

3. K dosavadnímu bodu 6

Slova „§ 2 odstavce 6“ se nahrazují slovy „§ 2 odstavce 5“.

4. K dosavadnímu bodu 7

Slova „§ 2 odstavec 8“ se nahrazují slovy „§ 2 odstavec 7“ a číslo „(8)“ se nahrazuje číslem „(7)“.

5. K dosavadnímu bodu 8

Slova „V § 2 se doplňují odstavce 9 až 12“ se nahrazují slovy „V § 2 se doplňují odstavce 8 až 11“ a čísla „(9)“, „(10)“, „(11)“ a „(12)“ se nahrazují čísly „(8)“, „(9)“, „(10)“ a „(11)“.

6. K dosavadním bodům 9, 10, 11 a 12

Dosavadní body 9, 10, 11 a 12 se zrušují.

7. K dosavadnímu bodu 16

V § 4 odst. 6 se slova „lze využít jako podklad“ nahrazují slovy „je podkladem“.

8. K dosavadnímu bodu 17

V § 5 odst. 3 se za slovo „formátu“ vkládá slovo „územně“.

9. K dosavadnímu bodu 68

Slova „doplňuje odstavec 4, který zní:“ se nahrazují slovy „doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:“ a doplňuje se odstavec 5, který zní:

„(5) V případech podle odst. 1 písm. a), které se netýkají provozu vodovodů nebo kanalizací, hradí prokázané náklady vzniklé rozhodnutím příslušného orgánu veřejné správy o uložení povinnosti veřejné služby tento orgán veřejné správy.“.

10. K dosavadnímu bodu 88

V § 32 odst. 1 písm. e) se slovo „nebo“ zrušuje, v písm. f) se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) v rozporu s § 11 odst. 2 propojí vodovod pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů s jiným zdrojem vody než je vodovod pro veřejnou potřebu.“.

11. K dosavadnímu bodu 109

V § 32 odst. 7 písm. c) se slova „nebo f)“ nahrazují slovy „ , f) nebo g)“ .

12. K dosavadnímu bodu 110

V § 33 odst. 1 písm. e) se slovo „nebo“ zrušuje, v písm. f) se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) v rozporu s § 11 odst. 2 propojí vodovod pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů s jiným zdrojem vody než je vodovod pro veřejnou potřebu.“.

13. K dosavadnímu bodu 137

V § 33 odst. 9 písm. c) se slova „nebo f)“ nahrazují slovy „ , f) nebo g)“.

14. K článku II

Doplňují se odstavce 5 a 6, které zní:

„5. Smlouvy vlastníka, popřípadě provozovatele vodovodu nebo kanalizace s odběratelem uzavřené před účinností tohoto zákona, musí být uvedeny do souladu s ustanovením § 8 odst. 16 a 17 tohoto zákona do 1.1. 2024.

6. Písemné dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a vlastníků provozně souvisejících kanalizací uzavřené před účinností tohoto zákona musí být uvedeny do souladu s ustanovením § 8 odst. 15 tohoto zákona do 1.1. 2020.“.

15. K dosavadnímu bodu 35

Před poznámku pod čarou se vkládá věta „Poznámka pod čarou č. 31 zní:“.

16. K dosavadnímu bodu 71

Bod 71 zní: „71. V § 25 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a újezdní úřady na území vojenských újezdů“.

17. Nový bod

Za dosavadní bod 73 se vkládá nový bod 74, který zní: „74. V § 26 odst. 2 písm. b) se slova „odst. 8“ nahrazují slovy „odst. 9“.“.

Následující body se přečíslují.

18. K dosavadnímu bodu 75

Dosavadní bod 75 zní: „75. V § 27 odst. 1 se za slova „kanalizací“ vkládají slova „ministerstvo, krajské úřady,“ a za slovo „působností“ se vkládají slova „a újezdní úřady na území vojenských újezdů“.“.

19. K dosavadnímu bodu 79

Věta „Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).“ se nahrazuje větou „Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).“.

20. K dosavadnímu bodu 95

Slova „dosavadní písmeno n)“ se nahrazují slovy „dosavadní písmeno m)“.

21. K dosavadnímu bodu 96

Číslo „32“ odkazu na poznámku pod čarou za slovem „pracích“ se nahrazuje číslem „31“.

22. K dosavadnímu bodu 104

Slova „§ 18 odst. 3“ se nahrazují slovy „§ 18 odst. 2“.

23. K dosavadnímu bodu 109

V odstavci 7 písm. d) se slova „odstavce 1 písm. g),“ zrušují.

24. Nový bod

Za dosavadní bod 109 se vkládá nový bod 110, který zní: „110. V § 32 se odstavec 8 zrušuje.“.

Následující body se přečíslují.

25. K dosavadnímu bodu 122

Dosavadní bod 122 zní: „122. V § 33 odst. 6 písm. d) se slovo „v“ nahrazuje slovem „podle“ a za slovo „písm.“ se vkládají slova „a) nebo“.“.

26. K dosavadnímu bodu 123

Slova „za slovo ‚odběru‘ “ se nahrazují slovy „ za slovem ‚odběru‘ “.

27. K dosavadnímu bodu 129

Dosavadní bod 129 zní: „129. V § 33 odst. 7 se na začátek textu písmene c) vkládají slova „v rozporu s § 10 odst. 2“ a slova „(§ 10 odst. 2)“ se zrušují.“.

28. K dosavadnímu bodu 133

Slovo „žumpa“ se nahrazuje slovem „žumpu“.

29. K dosavadnímu bodu 137

  1. v odst. 9 písm. a) se slova „odstavce 2 písm. d) bodu 1“ nahrazují slovy „odstavce 3 písm. d) bodu 1“ .
  2. v odst. 9 písm. a) se slova „odstavce 7 písm. f) až l)“ nahrazují slovy „odstavce 7 písm. f) až m)“.
  3. v odst. 9 písm. d) se slova „odstavce 1 písm. g)“ zrušují.

30. K dosavadnímu bodu 138

Slova „se doplňuje“ a „ , který“ se zrušují.

31. K části druhé čl. III

Před poznámky pod čarou se vkládá věta „Poznámky pod čarou č. 53 a 54 znějí:“

32. K části druhé

Dosavadní text části druhé se nahrazuje textem:

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o vodách

Čl. III

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 181/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 85/2012 Sb. a zákona č. 501/2012 Sb. se mění takto:

1. V § 15 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Vodoprávní úřad ve stavebním povolení nebo ve veřejnoprávní smlouvě týkajících se staveb vodovodních řadů, vodárenských objektů, úpraven vody, kanalizačních stok včetně kanalizačních objektů nebo čistíren odpadních vod, které jsou součástí vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu53), uloží předložení povolení k jejich provozování54) spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.“.

Poznámky pod čarou č. 53 a 54 znějí:

„53) § 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

54) § 6 zákona č. 274/2001 Sb.“.

33. K části druhé – nový bod

Vkládá se nový bod 1, který zní:

„1. V § 9 odst. 8 se za slova „krmení ryb“ vkládají slova „v jiných případech než stanovených v § 39 odst. 13“.

Dosavadní bod 1 se označuje jako bod 2.

34. K části druhé – nový bod

Za bod 2 se doplňuje bod 3, který zní:

„3. V § 39 se doplňuje odstavec 13, který zní:

„(13) K přikrmování ryb krmivy rostlinného původu prováděnému na rybníku tak, aby množství podávaných krmiv bylo rybí obsádkou zkonzumováno, a nedošlo tak ke zhoršení jakosti vod, není třeba výjimka z použití závadných látek. Krmivo použité pro tyto účely nesmí obsahovat nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné závadné látky a přikrmování bez výjimky nesmí být prováděno na povrchových vodách uvedených v seznamu přírodních koupališť podle zákona o ochraně veřejného zdraví a na vodárenských nádržích. Za splnění podmínek uvedených ve větě první a druhé není třeba provádět na rybníku ani na odtoku z něj sledování jakosti vod. V případě kontroly předloží rybníkář vodoprávnímu úřadu nebo České inspekci životního prostředí evidenci o hospodaření vedenou podle zákona o rybářství.“.“.

35. K části druhé – nový článek

Za článek III doplňuje článek IV, který zní:

„Čl. IV

Přechodné ustanovení

Pokud povolení k nakládání s vodami za účelem chovu ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných živočichů stanovuje podmínky pro krmení nebo přikrmování ryb nebo jsou tyto podmínky stanoveny výjimkou z použití závadných látek, rozhodnutí se v těchto částech nemusí pro přikrmování ryb použít a lze postupovat podle § 39 odst. 13 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“.

Dosavadní článek IV se nově označuje jako článek V.

Source: tretiruka.cz (vodní zpravodajství  


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 30 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *