Rozsáhlou novelu zákona o vodovodech a kanalizacích posoudí vláda

Na konci září minulého roku Ministerstvo zemědělství ČR (MZe) poslalo do připomínkového řízení Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Novelu ve středu posoudí Vláda, která by se měla dotknout i zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a zákona č. 254/2001 Sb. o vodách. Cílem návrhu je především odstranění nedostatků zákona o vodovodech a kanalizacích zjištěných při aplikaci tohoto zákona v praxi. Dále je návrhem sledováno snížení administrativní náročnosti, zpřesnění výkonu státní správy, úprava a zjednodušení správního trestání a vymezení vztahu k vodnímu a stavebnímu zákonu a posílení ochrany odběratelů včetně transparentního vyúčtování vodného a stočného. Návrh předpokládá, že novelu bude účinná od 1. ledna 2014.

Cílem návrhu je především odstranění nedostatků zákona o vodovodech a kanalizacích zjištěných při aplikaci tohoto zákona v praxi. S ohledem na vztah k právu Evropské unie byla současně posuzována slučitelnost návrhu s odpovídajícími předpisy EU, a to se směrnicí Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod a se směrnicí Evropského parlamentu a rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.

Dále je návrhem sledováno snížení administrativní náročnosti, zpřesnění výkonu státní správy, úprava a zjednodušení správního trestání a vymezení vztahu k vodnímu a stavebnímu zákonu a posílení ochrany odběratelů včetně transparentního vyúčtování vodného a stočného.

V rámci připravovaného návrhu byla také posuzována možnost sjednocení podmínek připojování ke stavbám veřejné infrastruktury a podmínek zřizování staveb v ochranných pásmech veřejné infrastruktury, aby úprava této problematiky byla v právních předpisech Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství založena na jednotných pravidlech. Na základě analýzy v této oblasti je nutné konstatovat, že problematika vodovodů a kanalizací je od problematiky energetiky, dopravy a staveb v ochranných pásmech veřejné infrastruktury natolik odlišná, že záměr nemohl být realizován.

Předkládaný návrh obsahuje tyto hlavní změny:

 • zpřesnění předmětu úpravy, a to zejména pozitivním vymezením, aby bylo zřejmé, na jaké subjekty, vodovody nebo kanalizace se předmětný zákon vztahuje,
 • zpřesnění některých základních pojmů, kde přetrvávají stále nejasnosti, například pojem „obnova“, „provozně související vodovod“, nebo „vybrané údaje majetkové a provozní evidence“; bez definice obnovy může docházet ke zneužití těchto prostředků,
 • v pořizování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací, nově se budou příslušné plány pouze aktualizovat a tato změna přispěje nejen k hospodárnosti a ke snížení administrativní náročnosti, ale také k možnosti flexibilně reagovat na rychle se měnící podmínky v rozvoji měst a obcí a s tím související zajištění vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu,
 • zavedení povinného jednotného systému elektronické komunikace při předávání údajů a informací rovněž za účelem snížení administrativní náročnosti,
 • upuštění od povinnosti k vypracování kanalizační řádů v případech, kdy dojde pouze ke změně v délce kanalizace a zrušení povinnosti pro krajské úřady k předávání každoročních výsledků rozboru surové vody ministerstvu s cílem snížení administrativní náročnosti,
 • úprava procesů spojených se stávající evidencí nákladů a cen služby dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod včetně možnosti jejich kontroly veřejností; pravidla členění nákladů včetně jejich struktury bude obsahovat prováděcí předpis, který nahradí dosud platné opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství dne 19. 9. 2006,
 • zajištění požadavku na zpřístupnění pozemků, prostřednictvím kterých je oprava nebo údržba vodovodu nebo kanalizace na jiném pozemku jedině možná; současný zákon umožňuje vstup pouze na pozemek, kde konkrétně k havárii došlo,
 • upřesnění opravy a údržby vodovodní nebo kanalizační přípojky na pozemcích veřejného prostranství, bylo vypuštěno ustanovení, že za opravu a údržbu těchto přípojek (jde o části přípojky) odpovídá na pozemcích veřejného prostranství provozovatel. Za údržbu nebo opravu bude napříště odpovídat jejich vlastník,
 • zvýšení ochrany odběratelů vody zavedením povinnosti stavebníků a vlastníků nových vodovodů a kanalizací provozně souvisejících upravit svá vzájemná práva pro potřeby kolaudačního souhlasu písemnou dohodou, aby nedocházelo k problémům při zajišťování plynulého provozu vodovodu a kanalizace a zásobování pitnou vodou; povinnosti provozovatele vodovodu nově nezanikají ani v případě zákazu použití pitné vody do doby obnovení její dodávky,
 • požadavek, aby provozovatel oznámil alespoň 15 dní předem odběrateli čas výměny vodoměru, pokud se s odběratelem vody nedohodne na jiném termínu, souvisí s ochranou odběratele,
 • zpřesnění spojené s povinností veřejné služby v případech, kdy je povinnost veřejné služby uložena jinému provozovateli; návrh umožňuje převod práva na vodné a stočné na toho, komu je povinnost veřejné služby uložena,
 • zrušení povinnosti Ministerstva zemědělství rozhodovat o vzájemných právech a povinnostech vlastníků vodovodů nebo kanalizací provozně souvisejících v případech, kdy pro rozpory nedojde mezi nimi k uzavření písemné dohody; tento institut byl vlastníky zneužíván k řešení osobních zájmů a dalších záležitostí, které přísluší k rozhodnutí soudům (ministerstvo by nemělo vstupovat do řešení soukromoprávních vztahů),
 • rozšíření dozorových orgánů v souladu s vodním zákonem o krajské úřady, kterým byl přiznán statut vodoprávních úřadů,
 • dílčí změny v působnosti orgánů veřejné správy; například obce budou mít možnost v samostatné působnosti vydat obecně závaznou vyhlášku o použití směrných čísel pro všechny obyvatele v obci, obce s rozšířenou působností budou mít dále možnost vydat opatření obecné povahy ve věci omezení dodávky vody v době extrémních klimatických podmínek,
 • doplnění a úpravu sankcí v návaznosti na navrhované změny, a
 • dílčí změnu zákona o místních poplatcích, která obcím umožní vybírat poplatek za zhodnocení stavebního pozemku, který již obsahuje vodovodní a kanalizační řád a v zákoně o vodách v souvislosti s vymezením vztahu mezi zákonem o vodovodech a kanalizacích a vodním zákonem.

Dokumenty ke stažení: materiál, přílohy k materiálu, důvodová zpráva
Související článek:

Zpoplatnění srážkových vod pomůže snížit cenu vody navrhuje SOVAK ČR, ministerstvo návrh odmítá

Zdroj: předkládací zpráva k návrhu zákona

var sklikData = { elm: „sklikReklama_30479“, zoneId: 30479, w: 600, h: 190 };

Source: tretiruka.cz (vodní zpravodajství  


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 30 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *