Řešíte kanalizaci, čistírnu odpadních vod nebo pitnou vodu … dotace? Můžeme Vám pomoct.

Ing. Ondřej Unčovský

V současné době se připravuje nový programový dokument Operační program Životní prostředí (OP ŽP) pro období 2014 – 2020. Ministerstvo životního prostředí jako řídící orgán navrhuje pro strukturu OP ŽP celkem šest prioritních os a osmnáct specifických cílů.

V prioritní ose 1 (PO 1) nového Operačního programu Životní prostředí se uvažuje o výstavbě, obnově a rekonstrukci kanalizace za předpokladu existence výstavby, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod, včetně decentralizovaných řešení (domovní ČOV).

Současně se předpokládá pro oblast pitných vod výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven pitné vody včetně zdrojů a výstavba, rekonstrukce a dostavba přivaděčů včetně souvisejících objektů pro veřejnou potřebu.

Uvedené a podporované aktivity se mají týkat obcí do celkového počtu ekvivalentních obyvatel (EO) 2000. Počítá se tedy s tím, že momentálně budou na řadě malé obce. Velké aglomerace by měly být již vyřešeny v minulém programovacím období.

Z celkového počtu obcí – cca 6250 je téměř 90% obcí velikostní kategorie do 2000 obyvatel. Logicky to znamená, že 10% obcí z celkového počtu obcí je (mělo by být) vyřešeno a zbývající drtivá většina (90%) obcí je k řešení. Na druhé straně ale v oněch 10% již vyřešených obcích žije převážná část obyvatel ČR, tedy asi 75% z celkového počtu.

Významnou charakteristikou malých obcí je nízká hustota osídlení, což zase vede k menší efektivitě při odkanalizování i v zásobování pitnou vodou, neboť vzrůstá jednotková výměra infrastruktury na 1 obyvatele či domácnost. Snad se těmito fakty budou zabývat odpovědní pracovníci a konkrétní podmínky dotací budou šité na míru pro malé obce.

Závěrem lze tedy doporučit, aby v oněch malých obcích do 2000 obyvatel začali zastupitelé v předstihu s projekčními pracemi na svých záměrech čištění odpadních vod či zásobováních pitnou vodou, aby zrevidovali případné změny PRVK (Plány rozvoje vodovodů a kanalizací) ve svých krajích a byli tak připraveni na první výzvy nového OP ŽP pro období 2014 – 2020.

Společnost ASIO, spol. s r.o. je připravena k zajištění odborné podpory v uvedených oblastech pro obce a je možné konzultovat postupné kroky již nyní, v novém sídle společnosti na Kšírové ulici 45, v Brně. Pro bližší informace, případně sjednání schůzky, neváhejte kontaktovat Ing. Ondřeje Unčovského (uncovsky@asio.cz, tel.: 606 098 673).

ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, tel.: 548 428 111, www.asio.cz

Source: tretiruka.cz (vodní zpravodajství

    


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 30 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *