Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímaného vrtem BV 341 (pramen VIOLA) v katastrálním území Luhačovice

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích… Citace: 411/2012 Sb. Částka: 150/2012 Sb. Na straně (od-do): 5216-5217 Rozeslána dne: 30. listopadu 2012 Druh předpisu: Vyhláška Autoři p … Source: enviweb.cz (pitná voda)  

Vodní dílo Orlík – nádrž s mnoha nej…

Vodní dílo Orlík bylo vybudováno v letech 1956-1966 u obce Solenice. Svým objemem se zařadilo na první místo nejen mezi přehradami vltavské kaskády, ale i v celých Čechách. Vodní dílo Orlík tvoří tři části – těleso přehrady, vodní elektrárna a plavební zařízení. Vlastní přehrada je přímá, betonová. Svojí výškou se řadí na první místo mezi přehradami v ČR. Tato stavba se honosí hned několika rek … Source: enviweb.cz (vodení energie)  

Malým českým říčkám pomohou Patronáty nad potoky

Zhruba sto dvacet dětí i dospělých letos v Kadově u Blatné významně pomohly místnímu potoku. S heslem „Voda dává lidem život, pojďme jí ho společně vrátit“ věnovali lidé z okolí města desítky hodin dobrovolnické práce, aby vrátili části toku přirozenou podobu. Je to první a hned úspěšný „Patronát nad potokem“, který se v Česku podařilo dokončit. Odborně s akcí pomáhalo sdružení Arnika. Obnovený … Source: enviweb.cz – voda  

VODNÍ ZÁKON PO VELKÉ NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA (17.1.2013)

www.tretiruka.cz si Vás dovoluje pozvat na seminář „VODNÍ ZÁKON PO VELKÉ NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA“. Seminář seznámí posluchače se změnami ve vodního hospodářství po velké novele stavebního zákona. Změny se dotknou jak procesu ohlašování podle vodního zákona, tak povolování vodních děl, dále některých dílčích otázek jako je účast veřejnosti (občanských sdružení) ve vodoprávním řízení, vydávání závazných stanovisek a dalších. Přednášející se podíleli na přípravě novely a zprostředkují posluchačům též důvody, které ke změnám vedly a další souvisejícíi otázky aplikace vodního zákona v praxi. Přednáší JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D. a Mgr. Veronika Vytejčková. Seminář je určen pro podnikové ekology, vodohospodáře, pracovníky vodáren,… více..

Řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v ČR z pohledu právních předpisů na ochranu ŽP

Materiál je souhrnem závěrů k jednotlivým navrženým opatřením a seznamem celkem 36 nových úkolů, které z nich pro Ministerstvo životního prostředí vyplývají a přehledem o dosavadním plnění úkolů z předcházející fáze ekoauditu. Source: vakinfo.cz – legislativa  

Pořádek musí bejt

27.11.2012 15:41 Výraznou charakteristikou programu MiNiGRANTY je, že maximálně zjednodušil administrativu ohledně udělování nadačních příspěvků. „Přesto, že si se všemi podpořenými projekty a organizacemi věříme v úrovni vzájemného ruky podání, musíme využití našich darů kontrolovat, neboť pořádek dělá přátele,“ říká ředitel Nadačního fondu Veolia, který v listopadových dnech provedl několik kontrol v podpořených organizacích. Source: nfveolia.cz  

Produžení platnosti povolení k nakládání s vodami pro využívání jejich energetického potenciálu

Ministerstvo zemědělství ČR publikovalo výklad č. 94, který se tématicky týká prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami pro využívání jejich energetického potenciálu dle § 9 odst. 6 vodního zákona. Výklad č. 94 najdete ke stažení ZDE. Související informace: Výklady úseku vodního hospodářství pro vodní zákon a související právní předpisy Výklady úseku vodního hospodářství pro zákon o vodovodech a kanalizacích a související právní předpisy Source: tretiruka.cz (vodní zpravodajství  

Vodovody a kanalizace České republiky 2011

Ministrerstvo zemědělství ČR vydalo novou ročenku „Vodovody a kanalizace České republiky 2011“. Publikace Ministerstva zemědělství prezentuje vývoj oboru vodovodů a kanalizací a přináší údaje převážně ekonomického charakteru včetně vlivu rozsahu infrastrukturního majetku provozovaného jedním provozovatelem na efektivitu provozování. Publikace uvádí, že při porovnání cen pro vodné a stočné v krajích je patrné, že nejvyšší ceny pro vodné a stočné jsou v Ústeckém kraji, oproti celorepublikovému průměru jsou o 23 % vyšší. Naopak nejnižší ceny jsou v kraji Vysočina, kde spotřebitelé platí v průměru 51,30 Kč · m-3 bez DPH, což je o 12,61 % méně než činí celorepublikový průměr. Samostatně… více..

Česká geologická služba vydala knihu Podzemní vody České republiky – Regionální hydrogeologie prostých a minerálních vod

Česká geologická služba vydala monografii J. Krásného et.al. Podzemní vody České republiky – Regionální hydrogeologie prostých a minerálních vod, která shrnuje výsledky regionálně hydrogeologických průzkumů a mapování za více než 40 let. Rozsah a význam bude podstatný pro mnoho následujících generací neboť obdobná publikace napsaná Otou Hyniem vyšla naposledy v roce 1961. Hlavní přínos této j … Source: enviweb.cz – voda  

Pozvánka na seminář Novela Stavebního zákona a změny ve Vodním zákoně

Dne 1. ledna 2013 nabude účinnosti tzv. „velká“ novela stavebního zákona a s ní související novela vodního zákona….Lektoři : JUDr. Alena Kliková, Ph.D. – právnická fakulta MU Brno, Katedra správní vědy a správního práva, členka Výkladové komise pro vodní právo Mze, členka pracovní komise pro veřejné právo I. legislativní rady vlády Ing. Karel Plotěný – člen CzWA, mluvčí skupiny pro malé ČOV … Source: enviweb.cz – voda