Nová publikace: „Zabezpečení kvality pitné vody při zásobování obyvatelstva malými vodárenskými systémy“

V rámci projektu Technologické agentury ČR TA02020184 vyšla nová publikace autorů Kožíšek, F., Paul,J., Datel,J.V. – „Zabezpečení kvality pitné vody při zásobování obyvatelstva malými vodárenskými systémy“. Zásobování kvalitní pitnou vodou patří k současnému standardu evropské civilizace. Česká republika dlouhodobě přispívá k vysoké úrovni ochrany zdraví obyvatelstva dodávkami zdravotně nezávadné pitné vody. Publikace se zabývá problematikou zajištění jakosti pitné vody pro nejmenší obce a zásobované oblasti (cca do 1 000 obyvatel), protože platí dlouhodobá závislost: čím menší zásobovaná oblast, tím častější překračování jakostních limitů pitné vody, nižší četnost sledování její kvality a menší odborná úroveň péče o malé vodní zdroje. Obyvatelstvo… více..

Týden: Vědci spekulují, jak dobývat vodu na Marsu

Vyprahlá poušť dnešního Marsu se na první pohled může zdát jako poslední místo, kde byste hledali vodu. Ale rudá planeta skutečně má hodně vody ukryté v ledu. Důkazů, že tam kdysi byla tekutá voda, je stále víc a výzkumné mise objevily, že zmrzlá voda stále existuje na pólech a pod prašným povrchem. Dostat se k ní by znamenalo vykopat ji a zahřívat v peci nebo ozařovat půdu mikrovlnami a zachycovat vodní páru. Žádná mise se však dosud nepokusila získat vodu na Marsu nebo na jiném vesmírném tělese mimo Zemi ve znatelném množství, napsal server Space.com. Nyní organizace Mars One, která… více..

Program Jablonce na stavbu čističek a kanalizačních přípojek se setkal s kladným ohlasem

O dotace na kanalizační přípojky a domovní čistírny odpadních vod mohli občané Jablonce žádat od května do října roku 2013. Žádalo se z Programu na podporu výstavby technické infrastruktury. V rámci tohoto programu zastupitelé města schválili v druhé polovině loňského roku celkem 28 žádostí a přidělili tak celkovou dotaci ve výši 1 547 198,50 Kč. Během výzvy přišlo na oddělení dotací celkem 54 projektových záměrů. „Na základě těch radou schválených předložilo ve 2. kole 30 zájemců žádosti o dotace. Postupně ve třech vlnách zastupitelé schválili 28 žádostí v celkovém objemu více než 1,5 milionu korun. Dvě zbývající žádosti musely být… více..

Generálním ředitelem Povodí Moravy se stal Jan Hodovský

Generálním ředitelem státního podniku Povodí Moravy se stal RNDr. Jan Hodovský, který byl od listopadu pověřený vedením podniku. Jan Hodovský je dlouholetým odborníkem ve vodním hospodářství. Pracoval v řídících funkcích na Správě vodních toků, která spadala pod Zemědělskou vodohospodářskou správu. Byl také ředitelem Odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí a tajemníkem Ústřední povodňové komise. Hodovský vystřídal ve funkci Ing. Radima Světlíka, který stál v čele podniku od roku 2010 a odešel po vzájemné dohodě s ministrem zemědělství Ing. Miroslavem Tomanem, CSc. Source: tretiruka.cz (vodní zpravodajství     

ISPOP: Ohlašování údajů pro vodní bilanci k 31. 1. 2014

CENIA jako provozovatel Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností upozorňuje povinné subjekty, že od roku 2014 dochází ke změně způsobu ohlášení údajů pro vodní bilanci (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, vyhláška č. 431/2001 Sb., přílohy 1 – 4) – údaje za rok 2013 se nově zasílají příslušnému správci povodí pouze elektronicky prostřednictvím ISPOP. Podmínkou pro podání hlášení do ISPOP je: registrace subjektu, na který se vztahuje ohlašovací povinnost, v systému ISPOP (vyplněný e-mail a telefon uživatele, který hlášení stahuje) evidované místo užívání vody, za které bude hlášení podáno, u příslušného podniku povodí i v systému ISPOP. Řádný termín pro podání… více..

Zkušenosti se zasakováním odpadních vod na lokalitě Řevničov

Zasakování odpadních vod do horninového prostředí je v České republice povolováno jen zcela výjimečně. Přitom v zahraničí je tento postup poměrně běžný a v některých regionech představuje velmi populárním způsob jak zlepšovat vodní bilanci. Na lokalitě Řevničov, kde dochází k dlouhodobému zasakování komunálních odpadních vod do mělké přípovrchové zóny permokarbonských sediment proběhl monitoring kvalitativních změn podzemní vody. Z výsledků vyplývá, že horninové prostředí je schopno velmi účinně eliminovat většinu běžného znečištění, nicméně při schvalovacím procesu by přesto mělo být vyžadováno předčištění zasakovaných vod. V zájmu uchování vody v krajině by se za splnění této podmínky zasakování předčištěných odpadních do horninového… více..

Tuky do kanalizace nepatří. Vloni během Vánoc jich přiteklo do ČOV v Budějovicích okolo deseti tun.

Závažné problémy v kanalizačním systému mohou způsobit potravinářské tuky a oleje, které lidé, často z neznalosti, vylévají do dřezů či toaletních mís. Právě o vánočních a novoročních svátcích zaznamenávají vodohospodáři vyšší výskyt těchto tuků v kanalizaci a následně pak na čistírnách odpadních vod. Například v Českých Budějovicích se tento problém dotýká především míst s velkou hustotou obyvatel, tedy sídlišť. „Po ochlazení tuků v kanalizaci vznikají hrudky, které se postupně nabalují a zachycují další nečistoty. Tím dochází k ucpávání kanalizace a k haváriím kanalizačních čerpacích stanic. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají na mastné kyseliny, které pak následně zvyšují korozi… více..

Termíny a témata ASIO webinářů na rok 2014

31.01.2014 – Využití dešťové vody v domácnosti Popis webináře: Pro navrhování zařízení využívající srážkovou vodu v domácnosti je dobré znát několik zásad a mít znalosti potřebné k optimálnímu návrhu a volbě systému a zařízení. Je připravena norma zabývající se touto problematikou. Pro rok 2014 pak firma ASIO připravila několik novinek v této oblasti. 28.02.2014 – Objekty parkovacích ploch – HDV, předčištění, odlučovače lehkých kapalin a zásak Popis webináře: Další z webinářů o hospodaření se srážkovými vodami, na programu je zopakování zásad a pak představení nových poznatků AS-AKU FILTRU (zařízení na předčištění zasakovaných, vypouštěných nebo akumulovaných vod) a nových ekonomických blocích… více..