Odběratelské smlouvy podle zákona o vodovodech a kanalizacích po 1.1.2014

Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 275/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jednou z významnějších změn, kterou novela zákona o v … Source: enviweb.cz (pitná voda)     

Pozvánka na seminář VODNÍ ZÁKON PO NOVELÁCH

Seminář bude zaměřen zejména na problematiku odběrů a vypouštění vod, vybraných druhů vodních děl – kanalizací, čistíren odpadních vod a nakládání s látkami závadnými vodám. Vážení přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na seminář „Vodní zákon po novelách“. Účelem semináře je seznámit účastníky se změnami v pojetí nakládání s vodami a vodními díly, které jsou vyvolány jak novelou zákona o vod … Source: enviweb.cz – voda     

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výzvu v Operačním programu Rybářství

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo další výzvu v Operačním programu Rybářství 2007 – 2013. Zájemci mohou žádat o dotace na projekty týkající se vysazování úhoře říčního. Dotace mohou získat uživatelé rybářských revírů, kteří neprovozují svou činnost za účelem zisku. Příjem žádostí z OP Rybářství začne 10. března 2014 a skončí 14. března 2014 ve 13 hodin. Všechny žádosti budou v … Source: enviweb.cz – voda     

Výroba pitné vody pomocí solárního zařízení

PopisLarge-scale solar distillation and rainwater harvesting POD Reference: TONL20131209002 Summary: A Dutch SME has developed a integrated technology for producing drinking water. It is a uniquely designed foil structure, utilizing energy from the sun to evaporate dirty or polluted source water and to condense high quality drinking water. Furthermore it is designed to harvest and collect … Source: enviweb.cz (pitná voda)     

Poptávka – Zařízení pro recyklaci vody v indické destilační továrně

PopisPOD Reference: TRIN20131107002 Summary: Indická společnost hledá inovativní technologii pro zpracování odpadní vody, která zajistí nulový unik znečištěné vody z destilačního procesu. An Indian project development company is seeking innovative effluent treatment technologies that will ensure zero liquid discharge from the distillery industry. The company is currently developing an e … Source: enviweb.cz – voda     

Úkoly oboru vodovodů a kanalizací podle předsedy SOVAK ČR Františka Baráka

Předseda Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky (SOVAK ČR) František Barák na konferenci Financování vodárenské infrastruktury shrnul hlavní úkoly českého vodárenství. Prioritním úkolem oboru vodovody a kanalizace je podle Baráka dlouhodobé udržení vody v krajině omezením betonových a asfaltových ploch, výstavbou přehradních nádrží pro dotaci podzemní vody, retenčních nádrží a jímacích systémů dešťové vody. Po vyřešení problémů s čištěním odpadních vod u aglomerací nad 2000 ekvivaletních obyvatel čeká vodárenský obor další výzva a to čištění odpadních vod v malých obcích pomocí malých čistíren pro 20-50 osob. Velkým tématem je také pokračování dotačních programů a jejich zaměření. Dle SOVAK ČR… více..

MZe: Záznamy z jednání Komise pro plánování v oblasti vod

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo (MZe) na svých stránkách záznamy, prezentace a pracovní verze projednávaných dokumentů z jednání Komise pro plánování v oblasti vod a Programového výboru Komise pro plánování v oblasti vod z roku 2014. Přehled programu jednání: Informace o průběhu a výsledcích „EC!CZ bilateral meeting on CZ RBMP“ konaného 29.1.2014 vBruselu Informace o vystavení a využití map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik Informace o stavu řešení zakázky Hodnocení stavu vodních útvarů Informace o stavu prací na návrhu NPP vč. problematiky vodních útvarů a Registru chráněných území Informace o došlých připomínkách k Předběžnému přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných… více..

Stanovisko SOVAK ČR k regulaci oblasti vodovodů a kanalizací (VaK)

Zajištění bezproblémového čerpání dotací EU do vodohospodářské oblasti a rovný přístup ke všem žadatelům jsou dlouhodobě priority sdružení Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky (SOVAK ČR). Prohlášení reaguje na aktuální znění vládního prohlášení týkající se vodárenství: Vláda rozhodne o efektivním, jednotném a jednoduchém systému regulace v oblasti vodovodů a kanalizací, např. formou ustavení centrálního regulátora v této oblasti v rámci Energetického regulačního úřadu. „SOVAK ČR opakovaně hodnotí současnou míru regulace vodárenství za více než dostatečně komplexní. Nejnovější zpřísnění podmínek stanovení cen vodného a stočného ze strany Ministerstva financí, výrazné zpřísnění podmínek pro vlastníky i provozovatele veřejných vodovodů a kanalizací,… více..