ESA: Monitoring water resources in the Mediterranean

The effects of climate change, population growth and economic development in the Mediterranean are posing a threat to the water supply in the region. As part of ESA´s TIGER initiative, satellite data are supporting water management by identifying water resources. The demand for water is growing around the Mediterranean and is especially crucial in areas that do not receive regular rainfall. … Source: enviweb.cz – voda  

Několik důvodů proč pít vodu z vodovodu

V posledních dvaceti letech roste v české společnosti nákup balených vod. Za tuto dobu vzrostla roční spotřeba podle ČSÚ více než třikrát. Boom zažívají především prodejci orientující se na zdravý životní styl. Balená voda se stává komoditou s puncem zdravého výrobku. Je tomu opravdu tak? Je nutné si uvědomit, že vodárenské společnosti nemají k dispozici miliony korun na mohutnou reklamní ka … Source: enviweb.cz – voda  

Pár otázek a odpovědí ohledně spotřeby vody v bytových domech

Jak si počínat v případě poškození vodoměru ? Vodoměr je majetkem vlastníka vodovodu nebo provozovatele vodovodu, který se stal vlastníkem přede dnem nabytí účinnosti zákona číslo 274/2001 Sb. V souladu s ČSN 75 5411 majitel nemovitosti zodpovídá za jeho případné poškození (mrazem, ohněm nebo nedostatečnou ochranou). Proto poškozený vodoměr bude za úhradu vyměněn a zajištěna jeho oprava … Source: enviweb.cz – voda  

Hydroekologický portál VÚV TGM

Hydroekologický informační systém (HEIS VÚV) je centrálním informačním systémem ústavu v oblasti vodního hospodářství a rovněž informačním zdrojem pro externí uživatele z řad státní správy, samosprávy, odborné i laické veřejnosti. Jádrem systému je databáze údajů z oblasti vodního hospodářství (hydrografie, hydrologie, chráněná území ve vztahu k vodám, množství a jakost povrchových a podzemních … Source: enviweb.cz – voda  

Voda pro Afriku – Společně stavíme studny v Etiopii

31.1.2013 21:39 Veolia Voda a Nadační fond Veolia již potřetí uspěly před Vánoci s prodejem designových karaf na vodu z křišťálového skla. Výtěžek benefiční akce je určen na uskutečnění jejich projektu Voda pro Afriku. Ten již třetím rokem pomáhá financovat vybrané projekty podporující vodní zdroje v Etiopii, které realizuje Člověk v tísni. Stoprocentní výtěžek z prodeje karaf třetí edice činí 375 tisíc Kč a bude opět použit na opravu vodního vrtu na etiopském venkově. Tři ročníky projektu přinesly již 1 310 000 Kč ve prospěch veřejné sbírky Skutečná pomoc společnosti Člověk v tísni. Source: nfveolia.cz  

Návrh zákona o změně zdanění pevných paliv, plynů a minerálních olejů

By mlhotsky Hlavním bodem návrhu je navýšení spotřební daně z lehkých topných olejů, těžkých topných olejů a odpadních olejů, daně ze zemního plynu a některých dalších plynů a daně z pevných paliv. Opatření má kromě environmentálního přínosu, kdy je rozšířen okruh subjektů motivovaný ke snižování emisí oxidu uhličitého, i přínos fiskální. Source: vakinfo.cz – legislativa  

Návrh věcného záměru zákona o stavebních úřadech

By mlhotsky Věcný záměr navrhované reformy výkonu státní správy ve věcech stavebního zákona a zákona o vyvlastnění reaguje na potřebu odstranění roztříštěnosti právní úpravy a zvýšení profesionality a nestrannosti rozhodování ve věcech územního plánování, územního řízení, stavebního řádu a vyvlastnění a řešení rizika tzv. systémové podjatosti zaměstnanců zařazených do obecních a krajských úřadů, vykonávajících přenesenou působnost v oblasti územního plánování, územního řízení a stavebního řádu. Source: vakinfo.cz – legislativa  

Problematika trofizace vodárenských nádrží – realizace opatření na Brněnské údolní nádrži

V průběhu roku 2010 byl spuštěn projekt Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži… Jiří Palčík[1], Jan Moronga[2], Roman Sládek[3] Abstrakt Přípravy projektu sahají až do roku 2006, kdy se zpracoval projekt Čisté povodí Svratky – realizace opatření I.etapa a následně v roce 2007 Studie proveditelnosti. V roce 2008 byla podána žádost o finanční podporu z Operačního programu Životního pr … Source: enviweb.cz – voda  

Co ukázalo sledování výskytu farmak na ČOV České Budějovice

V čistírnách odpadních vod se z vod přiváděných kanalizací technologicky odstraňují závadné látky. Zvláštní pozornost se věnuje tzv. prioritním škodlivinám, mezi něž patří i farmaka…Likvidace reziduí některých léčiv by si však vyžádala zařazení dalšího, ovšem ekonomicky značně náročného stupně čištění. Počty a rozmanitost závadných látek, které se do odpadních vod dostávají, jsou obrovské … Source: enviweb.cz (ČOV)