Voda pro Afriku – Společně stavíme studny v Etiopii

31.1.2013 21:39 Veolia Voda a Nadační fond Veolia již potřetí uspěly před Vánoci s prodejem designových karaf na vodu z křišťálového skla. Výtěžek benefiční akce je určen na uskutečnění jejich projektu Voda pro Afriku. Ten již třetím rokem pomáhá financovat vybrané projekty podporující vodní zdroje v Etiopii, které realizuje Člověk v tísni. Stoprocentní výtěžek z prodeje karaf třetí edice činí 375 tisíc Kč a bude opět použit na opravu vodního vrtu na etiopském venkově. Tři ročníky projektu přinesly již 1 310 000 Kč ve prospěch veřejné sbírky Skutečná pomoc společnosti Člověk v tísni. Source: nfveolia.cz  

Návrh zákona o změně zdanění pevných paliv, plynů a minerálních olejů

By mlhotsky Hlavním bodem návrhu je navýšení spotřební daně z lehkých topných olejů, těžkých topných olejů a odpadních olejů, daně ze zemního plynu a některých dalších plynů a daně z pevných paliv. Opatření má kromě environmentálního přínosu, kdy je rozšířen okruh subjektů motivovaný ke snižování emisí oxidu uhličitého, i přínos fiskální. Source: vakinfo.cz – legislativa  

Návrh věcného záměru zákona o stavebních úřadech

By mlhotsky Věcný záměr navrhované reformy výkonu státní správy ve věcech stavebního zákona a zákona o vyvlastnění reaguje na potřebu odstranění roztříštěnosti právní úpravy a zvýšení profesionality a nestrannosti rozhodování ve věcech územního plánování, územního řízení, stavebního řádu a vyvlastnění a řešení rizika tzv. systémové podjatosti zaměstnanců zařazených do obecních a krajských úřadů, vykonávajících přenesenou působnost v oblasti územního plánování, územního řízení a stavebního řádu. Source: vakinfo.cz – legislativa  

Problematika trofizace vodárenských nádrží – realizace opatření na Brněnské údolní nádrži

V průběhu roku 2010 byl spuštěn projekt Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži… Jiří Palčík[1], Jan Moronga[2], Roman Sládek[3] Abstrakt Přípravy projektu sahají až do roku 2006, kdy se zpracoval projekt Čisté povodí Svratky – realizace opatření I.etapa a následně v roce 2007 Studie proveditelnosti. V roce 2008 byla podána žádost o finanční podporu z Operačního programu Životního pr … Source: enviweb.cz – voda  

Co ukázalo sledování výskytu farmak na ČOV České Budějovice

V čistírnách odpadních vod se z vod přiváděných kanalizací technologicky odstraňují závadné látky. Zvláštní pozornost se věnuje tzv. prioritním škodlivinám, mezi něž patří i farmaka…Likvidace reziduí některých léčiv by si však vyžádala zařazení dalšího, ovšem ekonomicky značně náročného stupně čištění. Počty a rozmanitost závadných látek, které se do odpadních vod dostávají, jsou obrovské … Source: enviweb.cz (ČOV)  

Přehled ceny vody v jednotlivých městech

V letošním roce došlo opět k razantnímu nárůstu cen vodného a stočného v České republice. Bližší přehled o cenách najdete zde: http://www.vodarenstvi.com/vodne-a-stocne-2013.php 10 tipů, jak doma šetřit vodou I když se nám to může zdát neuvěřitelné, podle statistik spotřebuje denně jeden člověk 130 až 150 litrů vody. Ve čtyřčlenné domácnosti tak proteče denně do odpadu 480 až 600 litrů denně, … Source: enviweb.cz – voda  

ASIO webináře (on-line semináře) + termíny a témata na rok 2013

V loňském roce se nám povedlo uskutečnit, tak jak jsme slíbili, 12 webinářů. Pro ty co to zatím nezkusili, tak malé vysvětlení – v podstatě je to seminář na dálku… Pokud máte připojení na internet, pak můžete stejně jako na normálním semináři sledovat výklad přednášejícího, klást jak písemné, tak i hlasové dotazy, vyjadřovat své názory a vstupovat do diskuze. Při tom nemusíte opustit tep … Source: enviweb.cz (pitná voda)  

Veřejná zakázka: Kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštění odpadních vod dle § 92 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Státní fond životního prostředí (SFŽP) vyhlásil veřejnou zakázku „Kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštění odpadních vod dle § 92 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)“. Lhůta pro podání nabídek končí 5. února 2013 ve 13:50 hodin a otevírání obálek se uskuteční a deset minut později stejný den. Maximální celková cena za předmět plnění smlouvy je stanovena na 800.000,- Kč/rok bez DPH, tj. 1.600.000,- Kč bez DHP za dobu trvání veřejné zakázky. Předmětem veřejné zakázky je kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod podle ust. § 92 odst. 2… více..