Novela zákona o metrologii

By mlhotsky Základním cílem předkládaného návrhu je reakce na potřeby praxe a odstranění vývojově překonaných požadavků. Dosažení shody ustanovení právního předpisu s požadavky praxe tak spočívá např. v precizování práv a povinnosti subjektů zabezpečujících provádění zákona, zvýšení ochrany spotřebitelů při přezkušování měření stanovenými měřidly, umožnění konstrukční změny stanovených měřidel, která již nejsou nově uváděna na trh, ale podléhají metrologické kontrole během provozování nebo úprava možnosti prodloužení platnosti ověření stanovených měřidel na základě výsledku statistické výběrové zkoušky. Source: vakinfo.cz – legislativa     

5. verze OPŽP pro budoucí programové období 2014-2020

Plné znění páté verze Operačního programu Životní prostředí („OPŽP“) pro programové období 2014 – 2020. OPŽP 2014-2020 svým zaměřením navazuje na OPŽP 2007-2013 a využívá získaných zkušeností, které směřují k nastavení efektivního a kvalitního systému podpory ochrany životního prostředí, který bude zároveň podporovat směřování k inteligentnímu a udržitelnému růstu a ke zvýšení ekonomické, … Source: enviweb.cz – voda     

Nař. vl. přípustná míra veřejné podpory v regionech

By mlhotsky Jelikož investiční pobídky spadají do kategorie regionální investiční podpory, musí se maximální výše přiznané podpory řídit tzv. mapou regionální podpory. Ta je schvalována Evropskou komisí pro každý členský stát Evropské unie a stanovuje nejvyšší možné intenzity podpory, které lze v jednotlivých regionech NUTS 2 použít. Stávající mapa regionální podpory byla schválena pro období 1. 1. 2007 – 31. 12. 2013. S ohledem na probíhající modernizaci evropských pravidel pro oblast veřejné podpory byla platnost mapy prodloužena až do 30. června 2014. Česká republika usilovala v rámci veřejných konzultací o zachování stávajících intenzit regionální podpory i pro následující období 2014… více..

Ve sbírce vychází novela vyhlášky, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, četnost a rozsah kontroly pitné vody

Ve Sbírce právních předpisů ČR pod číslem 83/2014 Sb. vychází novela vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Cílem novely vyhlášky je uvedení znění vyhlášky do souladu s novelou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Dále z několikaleté praktické aplikace stávající platné vyhlášky vyplynuly některé dílčí nedostatky, které novela napravuje a současně dochází ke zpřesnění některých ustanovení vyhlášky. Dále je z vyhlášky odstraněno ustanovení, kterým jsou žadatelům uloženy povinnosti při předkládání žádostí, návrhů a oznámení podle

Výherci soutěže Voda a energie

Vyhlášení výsledků soutěže pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Ve středu 30. dubna 2014 byly oznámeny výsledky dětské soutěže, která byla vyhlášena u příležitosti Světového dne vody 2014. Vítěze vybírala odborná porota složená ze zástupců pořadatele. V období 22. 3. – 22. 4. 2014 probíhala navíc doprovodné hlasování veřejnosti o nejlepší koláž na faceboo … Source: enviweb.cz – voda     

Akce Ukliďme Česko se blíží – proběhne již v půlce května

V sobotu 17. května proběhne po celé naší republice dobrovolnická úklidová akce zaměřená na likvidaci černých skládek. Jedná se o první ročník akce, jejímž cílem je nejen uklidit naše okolí, ale také mediálně zviditelnit dlouhodobě neřešenou problematiku černých skládek a přispět tím k prevenci jejich vzniku. Již druhým rokem probíhá v ČR mapování černých skládek prostřednictvím projektu … Source: enviweb.cz – voda     

Informace o aktuálním vyhodnocení zásob vod a zhodnocení z toho plynoucích rizik na území České republiky

Od počátku dubna došlo ke zlepšení situace. Vyšší srážkové úhrny měly pozitivní dopad především na stav povrchových vod a dále na půdní vlhkost. Aktuální průtoky jsou vzhledem k dlouhodobým dubnovým průtokům podprůměrné. Stav podzemních vod se ve srovnání s minulým týdnem téměř nezměnil. K drobným změnám došlo pouze u několika málo vrtů. Nejvíce mělkých vrtů, které spadají do kategorie mimořádného sucha, se nachází v Moravskoslezském a Jihočeském kraji. V rámci ČR se i nadále pohybujeme v rozmezí mírného až silného, místy až mimořádného sucha. Ministr Richard Brabec včera seznámil vládu s aktuální zprávou o problematice sucha a jeho stavu na… více..

SOVAK: Nový systém regulace cen vody zvýší byrokracii pro obce i občany

Návrh Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), který předpokládá přesun kompetencí týkajících se regulace na Energetický regulační úřad (ERÚ), zvýší podle Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) administrativní zátěž pro vodohospodářské podniky, města, obce a zejména konečné zákazníky. Uvedený návrh předkládá MPO na jednání Vlády ČR jakožto návrh zásadní změny regulace oboru vodovodů a kanalizací s deklarovaným cílem umožnit financování z nového Operačního programu životní prostředí (OPŽP) do vodohospodářského oboru. Návrh doporučuje jako řešení v první řadě variantu přesunu části kompetencí stávajících regulačních orgánů, kam patří zejména Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo financí, ale také např. Ministerstvo životního prostředí pod ERÚ…. více..