Joint Industry Project Biosealing

Společnost GEOtest se stala členem Společného průmyslového projektu – Joint Industry Project Biosealing (JIP). BioSealing je trvanlivá a levná alternativa ke klasickým metodám těsnění průsaků vody v podzemí, například v blízkosti tunelů, stavebních jam a obecně podzemních prostor. Metoda je dale vhodná pro zatěsňování průsaků sypaných hrází vodních děl. Vedle tradičních metod pro utěsně … Source: enviweb.cz – voda     

Nová výsadba stromků na vodárenských objektech

Desítky nových stromů a keřů se objevilo v areálu úpravny vody Hatě a čistírny odpadních vod v Dubenci. Vysadilo je tam před několika dny na dvacet zaměstnanců společnosti 1.SčV, a.s. v rámci ekologického projektu Stromy pro život(R) společnosti Office Depot. Uvedené lokality tak obohatily například listnaté dřeviny jako habry, zlatice nebo waigelie, ale také jehličnany jalovec, borovi … Source: enviweb.cz – voda     

Které možnosti podpory lze očekávat z budoucího OPŽP

Úderem 1. ledna 2014 vstoupí Česká republika do nového programovacího období EU…V následujících sedmi letech bude opět možné čerpat finanční prostředky na projekty související s ochranou životního prostředí a snižováním energetické náročnosti, a to v rámci pokračování Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Stávající program, platný pro roky 2007-2013, pokrýval široké spektrum environ … Source: enviweb.cz (pitná voda)     

Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2012 již na webu MZe

Ministerstvo zemědělství na svém webu zveřejnilo Zprávu o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2012. Publikace je stručně označovaná jako „Modrá zpráva“, která informuje o stavu vodního hospodářství a obsahuje zejména popis stavu v hlavních ukazatelích. Zpráva uvádí, že v roce 2012 bylo v České republice zásobováno z vodovodů 9,8 milionu obyvatel, tj. 93,5 % z celkového počtu obyvatel a dále, že v domech připojených na kanalizaci žilo téměř 8,7 milionu lidí, což je 82,5 % z celkového počtu obyvatel ČR. Dále zpráva například uvádí, že v roce 2012 byla dle šetření Českého statistického úřadu průměrná cena bez DPH pro… více..

Výše správního poplatku za povolení studny nebo domovní čističky

Společné stanovisko Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj ve věci správních poplatků za vydání rozhodnutí o umístění stavby a za vydání stavebního povolení ke stavbě studny nebo vodního díla pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel: – stavební úřad vybere za vydání rozhodnutí o umístění stavby studny nebo ČOV do 50 EO 300Kč – stavební úřad vybere za vydání stavebního povolení ke stavbě studny nebo nebo ČOV do 50 EO 300Kč – stavební úřad za vydání souhlasu s provedení ohlášené stavby vodního díla (ČOV do 50 EO) vybere 500Kč Společné stanovisko MZe a MMR ze den 3.října… více..

Vietnam: Rekonstrukce a modernizace čistírny odpadních vod

Rekonstrukce a modernizace čistírny odpadních vod 9. 10. 2013 Země: Vietnam Datum publikování: 09.10.2013 Datum uzávěrky: 29.11.2013 Referenční číslo: TE201380012 Kategorie: Světová banka Stav tendru: vypsaný tendr Průmyslové obory: Voda, odpady a životní prostředí Anotace: Výzva k předložení nabídek se týká zajištění rekonstrukce a mo … Source: enviweb.cz (ČOV)     

Zveřejnění závazných nástrojů FA/FEA pro oblast vodohospodářství (Prioritní osa 1)

V sekci Dokumenty ke stažení na webu OPŽP a dále v Elektronickém prostředí pro žadatele BENE-FILL, sekci Dokumenty ke stažení, byly zveřejněny aktualizované závazné nástroje pro zpracování Finanční a ekonomické analýzy (FEA/FA) projektů z vodohospodářské oblasti (Prioritní osa 1, Operační program Životní prostředí 2007-2013). Soubor aktualizovaných nástrojů FA/FEA, verze 17.0 pro … Source: enviweb.cz – voda     

Plzeňská vodárna se musí modernizovat, voda z Úhlavy obsahuje pesticidy

Plzeňská vodárna vyžaduje neodkladnou modernizaci. Zařízení nesplňuje nároky na čištění vody, kterou úpravna získává z řeky Úhlavy. Hygienici už vodárně udělili výjimku, která zmírňuje limity pro obsah pesticidů v pitné vodě, ta ale platí jen do r. 2015. Do té doby musí město úpravnu vody zmodernizovat. Na další výjimku už by vodárna neměla nárok. Dvacet let stará technologie stále vyrábí pro Pl … Source: enviweb.cz (pitná voda)     

Příjem žádostí do LIII. výzvy OPŽP je dnes ukončen! (PO1 – komunální ČOV)

Z důvodu naplnění plánované alokace SFŽP ČR oznamuje, že dnes 14. 10. 2013 v 16 hodin bude ukončen příjem žádostí do 53. výzvy OPŽP. Aby žádost byla přijata, musí být elektronicky odeslaná a písemně doručená na krajské pracoviště SFŽP ČR, příslušné dle místa realizace projektu, dnes do 16 hodin. Související článek: Nová výzva OPŽP – snížení znečištění z komunálních zdrojů (PO1) Zdroj: SFŽP Source: tretiruka.cz (vodní zpravodajství