NÁMOŘNÍ DOPRAVA

Brusel upravuje vrakování lodí – Evropský parlament (EP) a státy EU se sjednotily na zákoně o vrakování lodí. Lodě, plovoucí pod vlajkou Evropské unie, musí být sešrotovány na zvoleném místě recyklace, které provádí čisté vrakování a bezezbytkové odstraňování škodlivých látek. Profesní organizace Shipbreaking Platform považuje daná pravidla za slabá, protože se týkají pouze lodí EU. Moh … Source: enviweb.cz (vodní cesty)     

Pozvánka na seminář: „Separační procesy … aneb síta, bublinky a zemská tíže“

Společnost ASIO, spol. s r.o. si Vás dovoluje pozvat na seminář „Separační procesy … aneb síta, bublinky a zemská tíže“. Seminář poskytne posluchačům přehled o možnostech separace nerozpuštěných látek z odpadních vod, čištěných vod a upravovaných vod. V poslední době se vedle klasických způsobů, jako jsou sedimentace a použití různých česlí a sít prosazují i mnohem účinnější metody jako je flotace nebo membránové procesy. Seminář je tedy určen všem, kteří se chtějí dovědět něco víc o využití těchto procesů v praxi, a to jak při čištění komunálních vod, průmyslových vod a při úpravě pitné a užitkové vody. Odlučovače lehkých kapalin… více..

Joint Industry Project Biosealing

Společnost GEOtest se stala členem Společného průmyslového projektu – Joint Industry Project Biosealing (JIP). BioSealing je trvanlivá a levná alternativa ke klasickým metodám těsnění průsaků vody v podzemí, například v blízkosti tunelů, stavebních jam a obecně podzemních prostor. Metoda je dale vhodná pro zatěsňování průsaků sypaných hrází vodních děl. Vedle tradičních metod pro utěsně … Source: enviweb.cz – voda     

Nová výsadba stromků na vodárenských objektech

Desítky nových stromů a keřů se objevilo v areálu úpravny vody Hatě a čistírny odpadních vod v Dubenci. Vysadilo je tam před několika dny na dvacet zaměstnanců společnosti 1.SčV, a.s. v rámci ekologického projektu Stromy pro život(R) společnosti Office Depot. Uvedené lokality tak obohatily například listnaté dřeviny jako habry, zlatice nebo waigelie, ale také jehličnany jalovec, borovi … Source: enviweb.cz – voda     

Které možnosti podpory lze očekávat z budoucího OPŽP

Úderem 1. ledna 2014 vstoupí Česká republika do nového programovacího období EU…V následujících sedmi letech bude opět možné čerpat finanční prostředky na projekty související s ochranou životního prostředí a snižováním energetické náročnosti, a to v rámci pokračování Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Stávající program, platný pro roky 2007-2013, pokrýval široké spektrum environ … Source: enviweb.cz (pitná voda)     

Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2012 již na webu MZe

Ministerstvo zemědělství na svém webu zveřejnilo Zprávu o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2012. Publikace je stručně označovaná jako „Modrá zpráva“, která informuje o stavu vodního hospodářství a obsahuje zejména popis stavu v hlavních ukazatelích. Zpráva uvádí, že v roce 2012 bylo v České republice zásobováno z vodovodů 9,8 milionu obyvatel, tj. 93,5 % z celkového počtu obyvatel a dále, že v domech připojených na kanalizaci žilo téměř 8,7 milionu lidí, což je 82,5 % z celkového počtu obyvatel ČR. Dále zpráva například uvádí, že v roce 2012 byla dle šetření Českého statistického úřadu průměrná cena bez DPH pro… více..

Výše správního poplatku za povolení studny nebo domovní čističky

Společné stanovisko Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj ve věci správních poplatků za vydání rozhodnutí o umístění stavby a za vydání stavebního povolení ke stavbě studny nebo vodního díla pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel: – stavební úřad vybere za vydání rozhodnutí o umístění stavby studny nebo ČOV do 50 EO 300Kč – stavební úřad vybere za vydání stavebního povolení ke stavbě studny nebo nebo ČOV do 50 EO 300Kč – stavební úřad za vydání souhlasu s provedení ohlášené stavby vodního díla (ČOV do 50 EO) vybere 500Kč Společné stanovisko MZe a MMR ze den 3.října… více..

Vietnam: Rekonstrukce a modernizace čistírny odpadních vod

Rekonstrukce a modernizace čistírny odpadních vod 9. 10. 2013 Země: Vietnam Datum publikování: 09.10.2013 Datum uzávěrky: 29.11.2013 Referenční číslo: TE201380012 Kategorie: Světová banka Stav tendru: vypsaný tendr Průmyslové obory: Voda, odpady a životní prostředí Anotace: Výzva k předložení nabídek se týká zajištění rekonstrukce a mo … Source: enviweb.cz (ČOV)     

Zveřejnění závazných nástrojů FA/FEA pro oblast vodohospodářství (Prioritní osa 1)

V sekci Dokumenty ke stažení na webu OPŽP a dále v Elektronickém prostředí pro žadatele BENE-FILL, sekci Dokumenty ke stažení, byly zveřejněny aktualizované závazné nástroje pro zpracování Finanční a ekonomické analýzy (FEA/FA) projektů z vodohospodářské oblasti (Prioritní osa 1, Operační program Životní prostředí 2007-2013). Soubor aktualizovaných nástrojů FA/FEA, verze 17.0 pro … Source: enviweb.cz – voda