Nová publikace: „Zabezpečení kvality pitné vody při zásobování obyvatelstva malými vodárenskými systémy“

V rámci projektu Technologické agentury ČR TA02020184 vyšla nová publikace autorů Kožíšek, F., Paul,J., Datel,J.V. – „Zabezpečení kvality pitné vody při zásobování obyvatelstva malými vodárenskými systémy“.

Zásobování kvalitní pitnou vodou patří k současnému standardu evropské civilizace. Česká republika dlouhodobě přispívá k vysoké úrovni ochrany zdraví obyvatelstva dodávkami zdravotně nezávadné pitné vody. Publikace se zabývá problematikou zajištění jakosti pitné vody pro nejmenší obce a zásobované oblasti (cca do 1 000 obyvatel), protože platí dlouhodobá závislost: čím menší zásobovaná oblast, tím častější překračování jakostních limitů pitné vody, nižší četnost sledování její kvality a menší odborná úroveň péče o malé vodní zdroje. Obyvatelstvo venkova a malých obcí je tedy z obecného pohledu vystaveno statisticky méně spolehlivým a méně zajištěným dodávkám kvalitní pitné vody. Management malých vodních zdrojů má tak svá specifika a současná legislativní, technická i právní řešení většinou odrážejí spíše situaci velkých sídel a větších vodárenských společností, které disponují širokou škálou odborníků, technických zařízení a mají možnost soustředění finančních prostředků. Legislativa jim ukládá mnohem častější vzorkování, takže mohou rychleji zareagovat na případné problémy atd.

Nová publikace autorů Kožíšek, F., Paul,J., Datel,J.V. – „Zabezpečení kvality pitné vody při zásobování obyvatelstva malými vodárenskými systémy“ ke stažení ZDE

František Kožíšek, Jiří Paul, Josef Vojtěch Datel
Zabezpečení kvality pitné vody při zásobování obyvatelstva malými vodárenskými systémy
Praha: VÚV TGM, 2013, 114 s., edice Výzkum pro praxi
ISBN 978-80-87402-26-9

Ještě nepříznivější situace panuje v oblasti zdrojů vody pro nouzové zásobování. Většina malých obcí spoléhá na dovoz vody cisternami, lze si ale představit celou škálu mimořádných situací daných např. živelními pohromami, kdy bude obec na kratší či delší dobu odříznuta od okolí a bude se muset spolehnout na své vlastní zdroje. Část obcí pro nouzové zásobování počítá s místními domovními či veřejnými studnami a malá část disponuje speciálními zdroji pro záložní zásobování. Bohužel stáří a technický stav těchto objektů je mnohdy velmi špatný, o jakosti vody v těchto objektech a jejich ochraně před kontaminací z okolí ani nemluvě. A na řešení této problematiky až po vzniku mimořádné situace, kdy bude záložní zdroj vody náhle třeba, bude již pozdě.
Předkládaná publikace se nejdříve pokouší definovat malé vodní zdroje a popsat příčiny hlavních problémů. Dále se diskutují možná systémová opatření ke zlepšení stavu na základě analýzy mezinárodních zkušeností a informací – zajištění multibariérové ochrany, plány pro zajištění bezpečného zásobování vodou, snahy Evropské komise o zavádění rizikové analýzy pro malé vodovody aj. Je zřejmé, že zavedení rozumné analýzy rizik u malých vodovodů v ČR vede i k ekonomickým úsporám, protože provozovatel vodovodního systému nebude muset provádět rozbory vody v rozsahu těch ukazatelů, které nejsou pro jeho situaci relevantní, nebo bude moci snížit četnost jejich stanovení. Především ale bude vědět, které nedostatky v systému jsou pro zajištění plynulé dodávky a bezpečnosti vody nejrizikovější, a proto prioritní k sanaci, a které nikoliv. Na základě toho si lze vytvořit reálný seznam priorit a přizpůsobit ho omezenému rozpočtu. Zavedení analýzy rizika bude znamenat posun k individuálnímu posuzování a hodnocení potřeb a specifik každého vodního zdroje, na jejím základě proto budou moci být omezené finanční prostředky provozovatelů malých vodovodů použity pro účely skutečně potřebné v daném místě. Součástí publikace je Metodika pro vytvoření plánu pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou (hodnocení a řízení rizik v jednoduchých vodárenských systémech), která definuje a podrobně popisuje jednotlivé etapy a kroky plánu bezpečného zásobování vodou, jehož nedílnou součástí je analýza a kontrola rizik.

Třetí kapitola se pak zabývá konkrétními finančními a ekonomickými aspekty výstavby, provozu a obnovy malých vodních zdrojů. Uvádí podrobnou analýzu nákladů na malé vodní zdroje a komentuje současný stav cenové politiky stanovení výše vodného. Ze závěru jeho článku vyplývá, že problémy malých vodních zdrojů, diskutované v předchozím textu, mají mnohdy ekonomickou příčinu, protože malé vodní zdroje většinou nejsou schopny vygenerovat dostatek prostředků na svůj provoz a obnovu, a jejich fungování tak závisí na možnostech finanční podpory vlastníka (většinou malé obce s nevelkým rozpočtem).

Řešený projekt TA ČR, ze kterého publikace vychází, směřuje tedy k vytvoření vhodných nástrojů pro komplexní řízení jakosti vody malých vodních zdrojů pro obce do 1 000 obyvatel při respektování ekonomických možností jejich provozovatelů a vlastníků.

Představitelé obcí i provozovatelé malých vodovodů tak dostanou účinný nástroj k systémovému zajišťování co nejlepší jakosti dodávané pitné vody jak za běžných podmínek, tak za vzniku mimořádné situace. Jde o celý komplex pohledu od technického stavu objektu a jeho pravidelné údržby, přes zajištění dostatečné ochrany jímané vody, optimální režim odběru vody, až po zajištění nejvhodnější četnosti vzorkování vody. Pro případ nouzového zásobování bude možné stanovit odolnost a zranitelnost běžných vodních zdrojů proti různým mimořádným událostem a stanovit využitelnost dalších vhodných záložních zdrojů v katastru dané obce či v nejbližším okolí.

Dokument ke stažení:

Kniha ke stažení (1.8 MB, Adobe Acrobat dokument)

Source: tretiruka.cz (vodní zpravodajství

    


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 30 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *