Informace o aktuálním vyhodnocení zásob vod a zhodnocení z toho plynoucích rizik na území České republiky

Od počátku dubna došlo ke zlepšení situace. Vyšší srážkové úhrny měly pozitivní dopad především na stav povrchových vod a dále na půdní vlhkost. Aktuální průtoky jsou vzhledem k dlouhodobým dubnovým průtokům podprůměrné. Stav podzemních vod se ve srovnání s minulým týdnem téměř nezměnil. K drobným změnám došlo pouze u několika málo vrtů. Nejvíce mělkých vrtů, které spadají do kategorie mimořádného sucha, se nachází v Moravskoslezském a Jihočeském kraji. V rámci ČR se i nadále pohybujeme v rozmezí mírného až silného, místy až mimořádného sucha.

Ministr Richard Brabec včera seznámil vládu s aktuální zprávou o problematice sucha a jeho stavu na území ČR v březnu a dubnu 2014 a aktivitách Ministerstva životního prostředí v této problematice. Zpráva představuje aktivity Ministerstva životního prostředí s cílem snížit dopady dlouhodobého sucha na území ČR. Hlavními oblastmi zájmu, je zahrnutí problematiky sucha do Operačního programu životního prostředí, a dále zpracování „Strategie udržení vody v krajině a snížení dopadů dlouhodobého sucha“ expertní skupinou SUCHO.

V důsledku teplé zimy a nízkého úhrnu sněhových srážek byla sněhová pokrývka výrazně nižší, než bývá obvykle. Stav pokračoval i v prvních jarních měsících, což způsobilo půdní i hydrologické sucho. Situace byla monitorována a data shromažďována Českým hydrometeorologickým ústavem a týdenní zprávy byly zveřejňovány na jeho webových stánkách.

Od počátku dubna došlo ke zlepšení situace. Vyšší srážkové úhrny měly pozitivní dopad především na stav povrchových vod a dále na půdní vlhkost. V posledním týdnu jsou však nadále hladiny vodních toků ponejvíce setrvalé až mírně rozkolísané. Aktuální průtoky jsou vzhledem k dlouhodobým dubnovým průtokům podprůměrné, nejčastěji v rozmezí hodnot 15 – 55 % QIV.

Při srovnání s dlouhodobými pozorovanými průtoky na velké řadě vyhodnocovaných profilů aktuální průtokové hodnoty patří mezi 5 % hodnot, které jsou historicky nejnižší pro dané kalendářní období roku, které obvykle bývá nejvodnějším obdobím roku. V povodí horního Labe, horní Vltavy, Berounky, Ohře, Opavy a Moravy jsou často dokonce zaznamenána historická minima pro daný kalendářní den.

Stav podzemních vod se ve srovnání s minulým týdnem téměř nezměnil. K drobným změnám došlo pouze u několika málo vrtů. V rozmezí normálu zůstávají nadále pouze mělké vrty v povodí dolní Ohře a z větší části také vrty v povodí dolní Moravy. Nejvíce mělkých vrtů, které spadají do kategorie mimořádného sucha, se nachází v Moravskoslezském a Jihočeském kraji. Celkově do kategorie mimořádného a silného sucha spadá necelá polovina všech mělkých vrtů. Téměř třetina vrtů je v normálu. V rámci ČR se i nadále pohybujeme v rozmezí mírného až silného, místy až mimořádného sucha.

Expertní skupina „SUCHO“

Ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec zřídil expertní skupinu „SUCHO“ zastřešenou Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. M., v.v.i., jejímž hlavním úkolem bude zpracování „Strategie udržení vody v krajině a snížení dopadů dlouhodobého sucha“.

Hlavním úkolem skupiny je najít vhodný mix nejúčinnějších a pro naše podmínky nejvhodnějších adaptačních opatření proti vzniku sucha a nedostatku vody. Osnovou pro vytvoření adaptačních opatření je zejména 9 klíčových oblastí. Základním kamenem je samozřejmě důsledný monitoring sucha a jeho odstupňování pro snazší orientaci veřejnosti, podobně jako u povodňových stupňů. S tím souvisí i již zmíněné ustavení komisí, ale také informovanost a osvěta veřejnosti. Dalším stupněm je důraznější legislativní ošetření pojmu sucho v naší právní úpravě. S tím souvisí ekonomická opatření v podobě racionálního nastavení cen povrchové a podzemní vody. Provozní opatření budou zahrnovat vytvoření dostatečných kapacit pro náhradní zásobování vodou nebo operativní řízení nádrží. Environmentální opatření budou zajišťovat např. ochranu zvláště chráněných vodních ekosystémů v období sucha a ochranu biodiverzity a přírodě blízká opatření pro retenci vody v krajině. Technická opatření mohou zahrnovat např. obnovu a výstavbu malých vodních nádrží. Poslední oblastí kontrolní opatření v podobě legislativně ošetřené sankční politiky. Plány pro zvládání sucha by se měly v blízké budoucnosti stát nedílnou součástí novely zákona o vodách č. 254/2001 Sb.

Source: tretiruka.cz (vodní zpravodajství

    


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 30 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *