I ke staré studni musíte úřadům doložit dokumentaci

Na tzv. historické studny, u nichž je odběr vody považován za povolený, se rovněž vztahuje stavební zákon. Vlastník proto musí vodoprávnímu úřadu na jeho vyzvání doložit buď ověřenou dokumentaci o provedení studny podle vydaných povolení, případně dokumentaci skutečného provedení stavby. Jestliže nemá takové dokumenty k dispozici, vodoprávní úřad mu musí nařídit pořízení této dokumentace, případně zjednodušené dokumentace (pasport stavby).

Zástupce veřejné ochránkyně práv šetřil případ, v němž stěžovatel namítal, že soused vybudoval novou studnu bez patřičných povolení a neodborným způsobem. Soused však vodoprávnímu úřadu namítal, že studna se na pozemku nacházela už před rokem 1955, jen nebyla využívána, takže nešlo o stavbu nové studny.

Vodoprávní úřad následně shromáždil tři čestná prohlášení osob svědčících ve prospěch stěžovatele a tři čestná prohlášení potvrzující naopak historickou existenci studny na daném pozemku od druhé poloviny 40. let 20. století. Rozpor tedy nebyl odstraněn ani podáním nezbytných vysvětlení. Vodoprávní úřad vzal v potaz stáří domu, k němuž studna náležela, a skutečnost, že v době jeho vzniku bylo podle platné právní úpravy nezbytné, aby obytné objekty měly zajištěny individuální zásobování vodou. Přiklonil se proto k domněnce, že stavba studny se na daném pozemku spíše nacházela a nejedná se tudíž o tzv. černou stavbu. Řízení o odstranění studny tedy nezahájil.

Zástupce veřejné ochránkyně práv dospěl k závěru, že postup vodoprávního úřadu bylo možné v daném případě v zásadě akceptovat. Konstatoval však, že rovněž historická studna je stavbou dle stavebně-právních předpisů, a proto si její vlastník musí opatřit dokumentaci skutečného provedení stavby, případně pasport stavby, pokud se původní dokumentace nedochovala. Vodoprávní úřad přislíbil, že bude po vlastníku studny předložení pasportu stavby požadovat.

V souvislosti se studnami se lidé na ochránce obracejí nejčastěji v souvislosti s obavami, že vybudováním studny na sousedním pozemku dojde ke ztrátě vody v jejich studni. V takovém případě je vhodné nechat si zpracovat odborný hydrogeologický posudek kvality a množství vody (resp. vydatnosti pramene) ve studni ještě předtím, než soused začne svůj záměr realizovat. Bez takového posudku se totiž následně obtížně prokazuje, jaká byla původní kvalita a hladina vody ve studni. V této souvislosti zástupce veřejné ochránkyně práv upozorňuje, že ke ztrátě vody ve studni může dojít už v důsledku průzkumného hydrogeologického vrtu, který může soused provést na svém pozemku, aniž by k tomu potřeboval povolení od vodoprávního úřadu, jestliže splní ostatní podmínky dané vodním zákonem.

Dokument ke stažení:

Zpráva z šetření případu historické studny

Nová legislativa:

Ve Sbírce zákonů ČR vycházejí dvě nové vyhlášky. Za prvé se jedná o vyhlášku, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a dále jde o vyhlášku, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik. Obě vyhlášky nabývají účinnosti prvního dubna, vyhláška VaK s výjimkou., více ZDE

Source: tretiruka.cz (vodní zpravodajství

    


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 30 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *