Aktuální informace ze světa vodního hospodářství

Mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE, která se uskuteční od 21. do 23. května v Praze, opět přinese novinky, připomene kvalitní a osvědčené produkty a naznačí trendy, které budou v blízké budoucnosti obor vodního hospodářství směrovat. Nabídku vystavovatelů doplní doprovodný program výstavy a odborná poradenská centra. Doprovodný program veletrhu představí jak tradiční problematiku financování protipovodňových opatření nebo dopady nové legislativy na obor vodního hospodářství, tak se zaměří i na hlavní témata výstavy tj.“ hospodaření s vodou“ a „inovace ve vodním hospodářství“.

Financování vodohospodářských projektů

V současné době existuje několik možných zdrojů čerpání finančních prostředků. Jedním z nich je např. Operační program životní prostředí, který může pomoci obcím řešit protipovodňová opatření, dalším zdrojem např. na vybudování kanalizačních sítí je program rozvoje venkova, které vyhlašuje Ministerstvo zemědělství. Finance mohou čerpat ty aglomerace, kterým tato infrastruktura chybí.

Druhá etapa plánování přinese dotační prostředky menším obcím

„Nyní se dočerpávají dotační programy z první etapy plánování a zároveň se připravuje etapa další. Druhá etapa bude zaměřena na dotační prostředky pro obce pod 2000 obyvatel. Významným hlediskem při posuzování žádostí bude nejen schopnost obce realizovat svůj záměr, ale i schopnost dále jej provozovat. Tzn. nejde jen o vybudování nové čistírny odpadních vod, ale i o dostatečnou ekonomickou sílu obce v budoucnu ji provozovat a hradit s tím spojené náklady. Alternativou, někdy ekonomicky výhodnější, může být dohoda několika obcí a zřízení jedné společné čistírny odpadních vod“, řekla Ing. Miloslava Melounová, ředitelka SOVAK ČR.

Vliv nové legislativy na obor vodního hospodářství

Ucelený blok doprovodného programu veletrhu se bude věnovat problematice dopadů legislativy na obor vodního hospodářství. Zástupci ministerstev a Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR poskytnou cenné informace jak pro provozovatele, tak i vlastníky vodohospodářské infrastruktury. V centru pozornosti se zcela jistě objeví dopady velké novely vodního zákona, zákona o odpadech či připravovaná novela zákona o vodovodech a kanalizacích, která se mimo jiné věnuje např. problematice tzv. „vsakování“.

Inovace ve vodním hospodářství posilují konkurenceschopnost českých firem

Inovace se ubírají hned několika důležitými směry: „V současné době existuje několik základních směrů, kterými se ubírají inovace v oboru vodního hospodářství. Jedním z nich jsou měnící se materiály, a to především z hlediska ochrany proti korozi. Dále pak nastupují nové technologie na úpravu pitné vody, které zajišťují stále se zvyšující kvalitu pitné vody pro spotřebitele. Životní prostření a snížení znečištění toků závisí na kvalitě čištění odpadních vod, další směr inovací ve vodním hospodářství se zaměřuje právě na nové technologie čištění odpadních vod především pro menší obce. Konkrétně pak především pro malé čistírny odpadních vod pro aglomerace do 2 000 ekvivalentních obyvatel“, řekla Ing. Miloslava Melounová, ředitelka SOVAK ČR. Stranou pozornosti nezůstává ani problematika rekonstrukcí inženýrských sítí a eliminace jejich dopadů na obyvatelstvo a životní prostředí, kde velkou roli hraje technologický pokrok v podobě bezvýkopových technologií.

Vliv vsakování na zásoby vody v ČR

Velké množství srážkových vod je odvedeno do vodních toků dříve, než se stihnou vsáknout. „Česká republika je tzv. „střechou Evropy“, ze které velké množství srážkových vod odvádí vodní toky velmi rychle mimo území naší republiky. Tento fakt následně významně ovlivňuje zásobu podzemních vod na našem území, což má přímou souvislost i se zásobami pitné vody pro obyvatelstvo“, dodává ředitelka Melounová.

„Ve velké novele vodního zákona s vazbou na stavební zákon je stanovena povinnost zajistit u nových staveb nakládání se srážkovými vodami formou vsakování. Dosavadní praxe, tj. řešení odtoku srážkových vod do kanalizace, bude u novostaveb možná pouze ve výjimečných případech“, uvádí Ing. Miloslava Melounová, ředitelka SOVAK ČR. Proč je to tak důležité?

Neustále rostoucí množství srážkových vod

Rozvoj infrastruktury ve městech a obcích a vznik dalších nových zpevněných povrchů znemožňuje přirozené vsakování srážkových vod, které se většinou odvádí do kanalizace. Tím se neustále zvyšuje množství odváděných odpadních vod do kanalizací a tím i potřeba zvýšení kapacity přetížených kanalizačních sítí především v době intenzivních srážek. Rozšíření kapacity kanalizačních stok představuje značné finanční náklady. Vlastníci a provozovatelé vodohospodářské infrastruktury proto podporují přirozené vsakování srážkových vod, ale zároveň chtějí dosáhnout zrušení vyjímek z placení za čištění srážkových vod a tím optimalizovat množství čištěných srážkových vod“, řekla Ing. Miloslava Melounová, ředitelka SOVAK ČR.

Prostor pro nová technologická řešení

Preference řešení srážkových vod vsakováním není optimálním pouze z pohledu zlepšení hospodaření s vodou, přináší také prostor pro inovace a nová technologická řešení zařízení potřebných ke vsakování. Chcete se dozvědět o této problematice více? Navštivte Mezinárodní vodohospodářskou výstavu VODOVODY-KANALIZACE, která se koná od 21. do 23. května 2013 na pražském výstavišti v Letňanech a budete v obraze!

„Mít či nemít“ pitnou vodu

Žijeme v oblasti, kde pohodlná dostupnost pitné vody je každodenní samozřejmostí.

Organizátoři výstavy se rozhodli podpořit i oblasti, kde tento luxus neznají a formou finančního příspěvku se připojili k projektům humanitární a rozvojové pomoci na téma Voda, které organizuje nezisková společnost Člověk v tísni. Podpořit tyto projekty velmi jednoduchou a finančně nenáročnou formou může individuálně každá firma nebo jednotlivec. Podrobnější informace naleznete např. na http://www.skutecnydarek.cz/c/vyber-podle-typu/pitna-voda/ nebo na stránkách výstavy VODOVODY-KANALIZACE.

Obor vodního hospodářství v květnu v Praze nepřehlédnete

18. ročník mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY – KANALIZACE, jejímž odborným garantem je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, se uskuteční od 21. do 23. května na pražském výstavišti v Letňanech. Po dvou letech opět přinese osvědčenou kombinaci široké přehlídky novinek, inovací, technologických zlepšení a aktuálních oborových informací. Právě dvouletá periodicita konání výstavy v kombinaci s dalšími novinkami zvyšuje její atraktivitu jak pro všechny tradiční i nové vystavovatele, tak pro návštěvníky.

Více informací o výstavě VODOVODY-KANALIZACE naleznete na www.vystava-vod-ka.cz

Source: tretiruka.cz (vodní zpravodajství  


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 30 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *